پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 0
 
ساعت : ۱۰:۱۳:۳۰
نویسنده : مهران
نظرات (0)

بررسي مشكلات ترجمه در اشعار معلقات و صعاليك

موضوع پايان نامه فوق درباره مشكلتت ترجمه در اشعار است. ترجمه يكي از راه¬هاي انتقال ميراث بشري بين ملت¬ها¬ست چرا كه افراد به واسطه¬ي آن قادرند بر موانع زبان¬شناسي و فرهنگي فائق آيند. شناخت ره¬آوردهاي فكري و هنري ملت¬ها و فهم ميراث ادبي كه در قالب نظم و نثر به يادگار مانده تا حد زيادي در گرو ترجمه¬ي متونشان است. از اين¬رو براي آشنايي با آثار ادبي ملت¬هاي عرب¬زبان و انتقال آن به ادبيات ايران بايد دست به كار ترجمه¬ي اين متون زد. ترجمه متون عربي امري مهم و درخور توجه است زيرا اين زبان، زبان متون اسلام و تمدن اسلامي است. در اين بين شناخت ترجمه¬ي شعر عرب از اهميت والايي برخوردار است.

اين پايان نامه نتيجه زحمات چند ساله بنده بوده كمه در زمينه مشكلات بوجود امده براي ترجمه اشعار در ميان بوده است.اشعار معلقات و صعاليك از جمله اشعار جاهلي هستند كه همواره توجه مترجمان را به جلب نموده است. اما به دليل سختي و مشكلاتي كه در ترجمه¬ي اين اشعار وجود داشته تعداد معدودي از مترجمان به ترجمه¬ي اين اشعار پراخته¬اند. يكي از عواملي كه سبب دشواري ترجمه اين اشعار گرديده وجود حذفيات و فواصل است.
حذف و فاصله بين اركان جمله باعث مي¬شود مخاطب غير¬عرب براي دريافت ترجمه دچار مشكل شود از اين¬رو توجه به كلمه¬ي محذوف يا فاصله ميان اركان جمله باعث تسهيل درك شعر مي¬گردد. اين پژوهش برآن است تا بر اساس فرآيند نحوي به حذف و فاصله پرداخته و مشكلات و پيچيدگي¬هاي موجود در اشعار معلقات و صعاليك را بررسي و عوامل اين پيچيدگي¬ها را مشخص نمايد.
واژگان كليدي: ترجمه، مشكلات ترجمه شعر، اشعار معلقات و صعاليك، فاصله و حذف.


[ بازديد : 0 ] [ امتياز : 0 ] [ نظر شما : 
 ]

بررسي مقابله اي خطاهاي دستوري زبان انگليسي وعربي

پنجشنبه 20 آبان 1395
 
10:40
 
مهران
 

بررسي مقابله اي خطاهاي دستوري زبان انگليسي وعربي

موضوع پايان نامه فوق درباره توصيف مقابله اي نظام هاي زباني موضوع مهمي است كه نه تنها به درك بهترهريك ازاين زبانها وساختارهاي آن منجرمي شود، بلكه درزمينه ي رده شناختي وجهاني هاي زبان نيزاطلاعات ارزنده اي به دست مي آورد.يكي ازكاربردهاي بارز زبانشناسي مقابله اي درآموزش زبان است كه معمولابررسي مقابله اي ناميده مي شود. بررسي مقابله اي بامقايسه ومقابله ي ويژگيهاي دوزبان اطلاعات ارزنده اي رابه دست مي آوردواين اطلاعات ميتواندكمك بسيارزيادي به معلم زبان وزبان آموزبه منظورحل مسايل آموزشي وپيشرفت بيشترارايه دهد.پژوهش حاضربا هدف مشخص نمودن خطاهاي دستوري دانش آموزان دردرس زبان انگليسي وعربي وسپس بررسي مقابله اي اين خطاها انجام گرفته است.فرضيه هاي تحقيق قصددارندبه اين پرسشهاپاسخ دهندكه:
۱)آيا ميان نوع وميزان خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش زبان انگليسي و عربي به دانش آموزان فارسي زبان تفاوت وجود دارد؟۲)كدام رويكرد بررسي مقابله اي درتوصيف خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش اين دوزبان(انگليسي وعربي) كارآمدتراست؟

براي اين موضوع پايان نامه ارشد تحفيقات زيادي به عمل آمده از جمله:
نمونه گيري اين تحقيق به صورت تصادفي ازميان دانش آموزان دخترفارسي زبان پايه چهارم مقطع متوسطه ي شهرستان شهريارانجام شده است.اين تحقيق به روش توصيفي-استنباطي صورت گرفته ودرگردآوري داده ها از پرسشنامه وآزمون متني كه تحت راهنمايي ونظارت مستقيم استادراهنما توسط پژوهشگرساخته شداستفاده گرديده است.درمجموع ۳۷مورد بررسي شده درپرسشنامه وآزمون متني،نتيجه ي حاصل ازبررسي آمارهاي توصيفي نشان مي دهدكه ۳۲موردرويكردقوي ،۲موردرويكردمعتدله ودر۳موردنيزهيچيك ازرويكردها قابل اثبات نبوده اندو نتيجه ي حاصل ازبررسي آمارهاي استنباطي نيز نشان مي دهدكه در۳۲مورد رويكردقوي قابل تاييدبوده است.
اين نتايج نشان مي دهندكه:
۱) ميان نوع وميزان خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش زبان انگليسي و عربي به دانش آموزان فارسي زبان تفاوتهاي مختلفي وجوددارد.۲)رويكردقوي بررسي مقابله اي درتوصيف خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش اين دوزبان كارآمدترباشد،بنابراين هردوفرضيه ي اين پژوهش تاييدمي شوند.
قابل ذكراست كه دربرخي مواردبه دلايلي مانند مجاورت فرهنگي زبان عربي وفارسي،آماربه دست آمده چندان پيش بيني رويكردموردنظرراتاييدنكردوبررسي اين موضوع مي توانددرپژوهشهاي آتي موردتوجه قراربگيرد.


[ بازديد : 0 ] [ امتياز : 0 ] [ نظر شما : 
 ]

موضوع پايان نامه درباره حيا در اشعار مولوي

پنجشنبه 20 آبان 1395
 
10:40
 
مهران
 

موضوع پايان نامه درباره حيا در اشعار مولوي
اينجانب فرح دادرس كنستاني دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته / دكتري حرفه اي / دكتري تخصصي در رشته زبان و ادبيات فارسي كه در تاريخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ از موضوع پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان: بررسي مفهوم حيا در اشعار مولوي با كسب نمره ۱۸ و درجه عالي دفاع نموده¬ام، بدينوسيله متعهد مي شوم:
۱) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاورد هاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.

۲) اين موضوع پايان نامه / رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.

۴) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت./

نام و نام خانوادگي
فرح دادرس كنستاني
تاريخ و امضاء

سپاسگزاري
سپاس فراوان دارم از استاد فرهيخته؛
استاد راهنماي محترم، سركار خانم دكتر اكرم رحماني؛
كه با نكات علمي و آموزنده خويش، صحيفه سخن را علم پرور نمودند و راهنما و راه‏گشايم در مراحل انجام و اتمام تحقيق بوده‏اند.

تقديم به
خداي را سپاسگزارم كه عنايت فرمود تا در انجام اين امر مهم كه چند ماهي به طول انجاميد از مساعدت عزيزاني، از آن جمله همسر گراميم جناب آقاي فرج‏اله حسين‏پور برخوردار گردم كه در همه احوال، حامي و رفيق شفيقم است. و حاصل زحمات چند ماهه‏ام را به همسر و فرزند دلبندم تقديم مي‏نمايم.

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،
 ساعت : ۱۰:۱۲:۵۸
نویسنده : مهران
نظرات (0)

بررسي مشكلات ترجمه در اشعار معلقات و صعاليك

موضوع پايان نامه فوق درباره مشكلتت ترجمه در اشعار است. ترجمه يكي از راه¬هاي انتقال ميراث بشري بين ملت¬ها¬ست چرا كه افراد به واسطه¬ي آن قادرند بر موانع زبان¬شناسي و فرهنگي فائق آيند. شناخت ره¬آوردهاي فكري و هنري ملت¬ها و فهم ميراث ادبي كه در قالب نظم و نثر به يادگار مانده تا حد زيادي در گرو ترجمه¬ي متونشان است. از اين¬رو براي آشنايي با آثار ادبي ملت¬هاي عرب¬زبان و انتقال آن به ادبيات ايران بايد دست به كار ترجمه¬ي اين متون زد. ترجمه متون عربي امري مهم و درخور توجه است زيرا اين زبان، زبان متون اسلام و تمدن اسلامي است. در اين بين شناخت ترجمه¬ي شعر عرب از اهميت والايي برخوردار است.

اين پايان نامه نتيجه زحمات چند ساله بنده بوده كمه در زمينه مشكلات بوجود امده براي ترجمه اشعار در ميان بوده است.اشعار معلقات و صعاليك از جمله اشعار جاهلي هستند كه همواره توجه مترجمان را به جلب نموده است. اما به دليل سختي و مشكلاتي كه در ترجمه¬ي اين اشعار وجود داشته تعداد معدودي از مترجمان به ترجمه¬ي اين اشعار پراخته¬اند. يكي از عواملي كه سبب دشواري ترجمه اين اشعار گرديده وجود حذفيات و فواصل است.
حذف و فاصله بين اركان جمله باعث مي¬شود مخاطب غير¬عرب براي دريافت ترجمه دچار مشكل شود از اين¬رو توجه به كلمه¬ي محذوف يا فاصله ميان اركان جمله باعث تسهيل درك شعر مي¬گردد. اين پژوهش برآن است تا بر اساس فرآيند نحوي به حذف و فاصله پرداخته و مشكلات و پيچيدگي¬هاي موجود در اشعار معلقات و صعاليك را بررسي و عوامل اين پيچيدگي¬ها را مشخص نمايد.
واژگان كليدي: ترجمه، مشكلات ترجمه شعر، اشعار معلقات و صعاليك، فاصله و حذف.


[ بازديد : 0 ] [ امتياز : 0 ] [ نظر شما : 
 ]

بررسي مقابله اي خطاهاي دستوري زبان انگليسي وعربي

پنجشنبه 20 آبان 1395
 
10:40
 
مهران
 

بررسي مقابله اي خطاهاي دستوري زبان انگليسي وعربي

موضوع پايان نامه فوق درباره توصيف مقابله اي نظام هاي زباني موضوع مهمي است كه نه تنها به درك بهترهريك ازاين زبانها وساختارهاي آن منجرمي شود، بلكه درزمينه ي رده شناختي وجهاني هاي زبان نيزاطلاعات ارزنده اي به دست مي آورد.يكي ازكاربردهاي بارز زبانشناسي مقابله اي درآموزش زبان است كه معمولابررسي مقابله اي ناميده مي شود. بررسي مقابله اي بامقايسه ومقابله ي ويژگيهاي دوزبان اطلاعات ارزنده اي رابه دست مي آوردواين اطلاعات ميتواندكمك بسيارزيادي به معلم زبان وزبان آموزبه منظورحل مسايل آموزشي وپيشرفت بيشترارايه دهد.پژوهش حاضربا هدف مشخص نمودن خطاهاي دستوري دانش آموزان دردرس زبان انگليسي وعربي وسپس بررسي مقابله اي اين خطاها انجام گرفته است.فرضيه هاي تحقيق قصددارندبه اين پرسشهاپاسخ دهندكه:
۱)آيا ميان نوع وميزان خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش زبان انگليسي و عربي به دانش آموزان فارسي زبان تفاوت وجود دارد؟۲)كدام رويكرد بررسي مقابله اي درتوصيف خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش اين دوزبان(انگليسي وعربي) كارآمدتراست؟

براي اين موضوع پايان نامه ارشد تحفيقات زيادي به عمل آمده از جمله:
نمونه گيري اين تحقيق به صورت تصادفي ازميان دانش آموزان دخترفارسي زبان پايه چهارم مقطع متوسطه ي شهرستان شهريارانجام شده است.اين تحقيق به روش توصيفي-استنباطي صورت گرفته ودرگردآوري داده ها از پرسشنامه وآزمون متني كه تحت راهنمايي ونظارت مستقيم استادراهنما توسط پژوهشگرساخته شداستفاده گرديده است.درمجموع ۳۷مورد بررسي شده درپرسشنامه وآزمون متني،نتيجه ي حاصل ازبررسي آمارهاي توصيفي نشان مي دهدكه ۳۲موردرويكردقوي ،۲موردرويكردمعتدله ودر۳موردنيزهيچيك ازرويكردها قابل اثبات نبوده اندو نتيجه ي حاصل ازبررسي آمارهاي استنباطي نيز نشان مي دهدكه در۳۲مورد رويكردقوي قابل تاييدبوده است.
اين نتايج نشان مي دهندكه:
۱) ميان نوع وميزان خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش زبان انگليسي و عربي به دانش آموزان فارسي زبان تفاوتهاي مختلفي وجوددارد.۲)رويكردقوي بررسي مقابله اي درتوصيف خطاهاي دستوري حاصل ازآموزش اين دوزبان كارآمدترباشد،بنابراين هردوفرضيه ي اين پژوهش تاييدمي شوند.
قابل ذكراست كه دربرخي مواردبه دلايلي مانند مجاورت فرهنگي زبان عربي وفارسي،آماربه دست آمده چندان پيش بيني رويكردموردنظرراتاييدنكردوبررسي اين موضوع مي توانددرپژوهشهاي آتي موردتوجه قراربگيرد.


[ بازديد : 0 ] [ امتياز : 0 ] [ نظر شما : 
 ]

موضوع پايان نامه درباره حيا در اشعار مولوي

پنجشنبه 20 آبان 1395
 
10:40
 
مهران
 

موضوع پايان نامه درباره حيا در اشعار مولوي
اينجانب فرح دادرس كنستاني دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته / دكتري حرفه اي / دكتري تخصصي در رشته زبان و ادبيات فارسي كه در تاريخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ از موضوع پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان: بررسي مفهوم حيا در اشعار مولوي با كسب نمره ۱۸ و درجه عالي دفاع نموده¬ام، بدينوسيله متعهد مي شوم:
۱) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاورد هاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.

۲) اين موضوع پايان نامه / رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.

۴) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت./

نام و نام خانوادگي
فرح دادرس كنستاني
تاريخ و امضاء

سپاسگزاري
سپاس فراوان دارم از استاد فرهيخته؛
استاد راهنماي محترم، سركار خانم دكتر اكرم رحماني؛
كه با نكات علمي و آموزنده خويش، صحيفه سخن را علم پرور نمودند و راهنما و راه‏گشايم در مراحل انجام و اتمام تحقيق بوده‏اند.

تقديم به
خداي را سپاسگزارم كه عنايت فرمود تا در انجام اين امر مهم كه چند ماهي به طول انجاميد از مساعدت عزيزاني، از آن جمله همسر گراميم جناب آقاي فرج‏اله حسين‏پور برخوردار گردم كه در همه احوال، حامي و رفيق شفيقم است. و حاصل زحمات چند ماهه‏ام را به همسر و فرزند دلبندم تقديم مي‏نمايم.

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،
 [ ۱ ]